Koszyk

Regulamin sklepu

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego „piekna-sztukateria.pl”.
 2. Regulamin normuje:
  1. Podstawowe zasady korzystania ze sklepu internetowego „piekna-sztukateria.pl”, a w szczególności:
   1. Rodzaje i zakres oraz warunki świadczenia usług,
   2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu,
   3. Ograniczenia dotyczące dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
   4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
   5. Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie usług elektronicznych,
  2. Procedurę dokonywania zakupów w Sklepie, a w szczególności:
   1. Zasady składania zamówień i dokonywania zakupów,
   2. Formy płatności,
   3. Realizację zamówień i warunki dostawy,
   4. Postępowanie reklamacyjne,
   5. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta,
  3. Podstawowe zasady ochrony danych osobowych.
 3. Terminy użyte w regulaminie oznaczają:
  1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
  3. Kupujący – konsument albo przedsiębiorca składający w Sklepie zamówienie z obowiązkiem zapłaty;
  4. Umowa sprzedaży – umowa cywilnoprawna zawierana na odległość pomiędzy Sklepem a Kupującym za pośrednictwem strony internetowej „piekna-sztukateria.pl” w wyniku której dochodzi do przeniesienia własności towarów na Kupującego z jednoczesnym obowiązkiem dokonania przez niego zapłaty na rzecz Sklepu;
  5. Login – adres e-mail Kupującego;
  6. Hasło – ciąg co najmniej ośmiu znaków literowych, cyfrowych i specjalnych znany wyłącznie Kupującemu, służący łącznie z loginem do uwierzytelniania Kupującego;
  7. Sieć internetowa – publiczna sieć telekomunikacyjna w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014, Poz. 243 ze zm.);
  8. Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., Poz. 1422);
  9. Sklep – Marek Woźniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Woźniak Rembrandtin Design  z siedzibą w Warszawie, ul. Bartycka 24/26/Pawilon 21, 00-716 Warszawa, e-mail: sklep@piekna-sztukateria.pl, tel. 22 559-10-21, NIP 9521007742, będący właścicielem sklepu internetowego „piekna-sztukateria.pl”;
 4. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na wszystkie postanowienia obowiązującego regulaminu.
 5. Wszystkie prawa do sklepu internetowego „piekna-sztukateria.pl, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy oraz domeny internetowej, a także do logotypów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i fotografii umieszczonych na stronie internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do osób trzecich) należą do Sklepu, a korzystanie z nich może mieć miejsce wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym regulaminem oraz za zgodą Sklepu wyrażoną na piśmie.
 6. Fotografie towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu mają jedynie charakter poglądowy. Barwa, geometria oraz widoczność szczegółów mogą odbiegać od rzeczywistości z powodu zbyt dużej kompresji obrazów, ustawień ekranu po stronie Kupującego lub słabej jakości obrazu.
 7. Zawierane w oparciu o niniejszy regulamin umowy podlegają prawu polskiemu.
 8. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 2. Rodzaje i zakres oraz warunki świadczenia usług

 1. Sklep umożliwia dokonywanie zakupów towarów za pośrednictwem strony internetowej: „piekna-sztukateria.pl”.
 2. Sklep umożliwia rejestrację Kupującego, składanie zamówień przez Kupującego, wybór formy płatności oraz dokonanie płatności poprzez przekierowanie Kupującego na stronę operatora systemu płatności elektronicznej.
 3. Świadczenie usług, o których mowa powyżej odbywa się wyłącznie za pośrednictwem sieci internetowej.
 1.  

§ 3. Ograniczenia dotyczące dostarczania przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym

 1. Zabronione jest zamieszczanie przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym:
  1. danych osobowych osób trzecich;
  2. danych osobowych nieprawdziwych lub nieaktualnych;
  3. danych sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub uznanych powszechnie za niemoralne;
  4. danych wzywających do nienawiści na tle rasowym, etnicznym lub wyznaniowym albo do dyskryminacji;
  5. danych propagujących przemoc;
  6. danych naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich;
  7. danych sprzecznych z przeznaczeniem Sklepu;
  8. danych nabytych w sposób niezgodny z prawem.
 2. Zabronione są ponadto:
  1. uzyskanie lub próba uzyskania nielegalnego dostępu do strony internetowej Sklepu lub serwera, na którym zainstalowana jest aplikacja Sklepu, a także próba zakłócenia korzystania z zasobów Sklepu;
  2. popełnianie przy pomocy strony internetowej Sklepu czynów zabronionych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;
  3. używanie wszelkich urządzeń i programów komputerowych, które mogłyby zakłócić funkcjonowanie strony internetowej Sklepu.
 3. W przypadku wykrycia naruszeń, o których mowa w ust. 1 i 2 Sklepowi przysługuje prawo natychmiastowego zablokowania dostępu do strony internetowej Sklepu, a także niezwłocznego rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z winy Kupującego.

§ 4. Zakres odpowiedzialności Sklepu

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz za przechowywanie danych wprowadzanych do aplikacji przez Kupującego w rozumieniu art. 12 i 13 ustawy.
 2. Sklep nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych mu danych i nie ponosi odpowiedzialności za bezprawny charakter danych lub związanej z nimi działalności w rozumieniu art. 14 ustawy.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania ze strony internetowej Sklepu, w szczególności spowodowane działaniem szkodliwego oprogramowania na komputerze Kupującego, nieprawidłowym użyciem innych aplikacji Kupującego oraz działaniem czynników zewnętrznych.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do strony internetowej Sklepu spowodowane awarią systemu komputerowego lub wskutek siły wyższej.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w dostępie do strony internetowej Sklepu wynikających z przyczyn technicznych.
 6. Sklep ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wyłącznie w przypadkach, gdy wynikają one z winy Sklepu.

§ 5. Warunki zawierania i rozwiązywania umów

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu za pomocą konta Kupującego jest rejestracja za pośrednictwem formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu.
 2. Kupujący ustanawia własny login oraz hasło.
 3. Z chwilą ukończenia rejestracji Kupujący uzyskuje dostęp do swojego konta w Sklepie oraz możliwość dokonywania zakupów.
 4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 5. Sklep ma prawo wypowiedzieć umowę na korzystanie z konta przez Kupującego oraz zablokować dostęp do konta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia postanowień regulaminu albo przepisów prawa.
 6. Kupujący może w każdej chwili żądać usunięcia jego konta.

§ 6. Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie usług elektronicznych

 1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Reklamację należy złożyć na piśmie w siedzibie Sklepu albo przesłać listem poleconym na adres Sklepu, w terminie 3 dni od dnia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. Wskazanie danych osoby składającej reklamację,
  2. Określenie przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem,
 4. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni od dnia jej złożenia.
 5. Udzielenie odpowiedzi na reklamację kończy tryb postępowania reklamacyjnego.


§ 7. Zasady składania zamówień i dokonywania zakupów w Sklepie

 1. Kupujący dokonuje zakupów w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej „piekna-sztukateria.pl”.
 2. Na stronie internetowej Sklepu prezentowany jest aktualny katalog towarów z podaniem ich cen netto oraz brutto, wyrażonych w złotych (PLN).
 3. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 4. Sklep ma prawo do zmiany cen i informacji zamieszczonych na stronie internetowej bez uprzedniego poinformowania o tym Kupującego. Zmiany nie mają zastosowania do potwierdzonych przez Sklep zamówień będących w trakcie realizacji.
 5. Opublikowany na stronie Sklepu asortyment, ceny i inne informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
 6. Kupujący dokonuje zakupów w Sklepie za pomocą założonego konta albo bez konieczności rejestracji.
 7. W przypadku zakupów za pośrednictwem konta, Kupujący w pierwszej kolejności wypełnia formularz rejestracyjny.
 8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za poprawność danych wpisanych do formularza.
 9. W razie zmiany danych Kupującego podanych podczas rejestracji, Kupujący przed złożeniem kolejnego zamówienia powinien je zaktualizować.
 10. W przypadku składania zamówienia przez Przedsiębiorcę, konieczne jest wskazanie firmy przedsiębiorcy oraz NIPu.
 11. W celu złożenia zamówienia Kupujący każdorazowo wybiera towary znajdujące się w asortymencie Sklepu poprzez wpisanie ich ilości i kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”. Koszyk jest narzędziem umożliwiającym Kupującemu kompletowanie towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.
 12. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu Kupujący zostaje przekierowany do formularza służącego do składania zamówień w Sklepie. Kupujący wskazuje sposób dostawy, a także formę płatności.
 13. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep jego danych osobowych w celu realizacji umowy oraz potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego warunki.
 14. Konsument poprzez zaakceptowanie regulaminu potwierdza, iż został poinformowany o możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży stosownie do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. Poz. 827).
 15. Kupujący składa zamówienie poprzez kliknięcie przycisku: „Potwierdź Zakup”.
 16. Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 17. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sklep.
 18. Po potwierdzeniu zamówienia przez Sklep nie jest możliwa zmiana zamówienia.

§ 8. Formy płatności

 1. W Sklepie dokonuje się płatności wyłącznie w złotych (PLN).
 2. Kupujący dokonuje płatności po kontakcie telefonicznym lub mailowym ze strony Sklepu i otrzymaniu potwierdzenia zamówienia.
 3. Składając zamówienie Kupujący wybiera formę płatności spośród wymienionych:
  1. przelewem na rachunek bankowy Sklepu o numerze 83 2490 0005 0000 4000 4904 9507. Kupujący zobowiązany jest wskazać w tytule przelewu numer zamówienia. Wpłaty należy dokonać w terminie 24 godzin od otrzymania potwierdzenia zamówienia. Sklep dokonuje wysyłki zamówionego towaru dopiero po zaksięgowaniu środków pieniężnych na jego rachunku;
  2. gotówką przy odbiorze osobistym. W takim przypadku Sklep wysyła na adres e-mail Kupującego informację o skompletowaniu przesyłki. Płatność przy odbiorze jest możliwa jedynie dla zamówień o wartości nie przekraczającej 15.000zł.
 4. Kupujący nie może łączyć różnych form płatności w przypadku tego samego zamówienia.

§ 9. Realizacja zamówień i warunki dostawy

 1. Sklep przyjmuje zamówienia Kupującego całodobowo, we wszystkie dni tygodnia.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się najpóźniej w następnym dniu roboczym.
 3. Sprzedaż jest dokumentowana paragonem albo fakturą.
 4. W przypadku wystawienia faktury, Kupujący wyraża zgodę na jej wystawienie przez Sklep bez podpisu Kupującego.
 5. Realizacja zamówień odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 6. Sklep prowadzi sprzedaż i dostawę towarów tylko na terenie Polski.
 7. Dostawa towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 8. Kupujący ma obowiązek sprawdzić w obecności kuriera zawartość przesyłki oraz jej stan.
 9. Koszty dostawy są podawane Kupującemu przed złożeniem zamówienia.
 10. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
 11. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze zgodą na wysłanie faktury drogą elektroniczną.

§ 10. Postępowanie reklamacyjne

 1. Sklep dostarcza towary bez wad. Jeżeli otrzymany towar ma wadę fizyczną lub prawną Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Po stwierdzeniu wady Kupujący powinien wysłać wadliwy towar z dowodem zakupu na adres: ul. Bartycka 24/26/Pawilon 21, 00-716 Warszawa, wraz z informacją o danych Kupującego, jego adresie, szczegółowym opisie wady wraz z datą jej stwierdzenia.
 3. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od dnia doręczenia przesyłki z wadliwym towarem.
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy towar zostanie niezwłocznie naprawiony albo wymieniony na wolny od wad. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany towaru Sklep zwróci Kupującemu równowartość uiszczonej ceny.
 5. Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z powodu wady towaru, gdy wada ta jest nieistotna w rozumieniu art. 560 § 4 Kodeksu cywilnego.
 6. Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument jest uprawniony do zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej.

§ 11. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta

 1. W przypadku, gdy Kupującym jest Konsument, ma on prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.
 2. Konsument, w przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, powinien wysłać listem poleconym wypełnione oraz podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy na następujący adres Sklepu dla doręczeń: ul. Bartycka 24/26/Pawilon 21, 00-716 Warszawa. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik do regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Po otrzymaniu oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, Sklep potwierdzi ten fakt przesyłając na adres mailowy Konsumenta dokładny adres miejsca, do którego należy odesłać towar." 
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić towar do Sklepu wraz z dowodem zakupu w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. Poz. 827), zwroty towarów odesłane na koszt Sklepu lub za pobraniem nie będą przyjmowane. Listwy są przesyłką dłużycową więc koszt transportu może być wyższy niż standardowy.
 6. Sklep dokonuje zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Konsumenta towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Zwrot środków pieniężnych nastąpi na rachunek bankowy Konsumenta, z którego dokonano zapłaty za towar.
 10. Jeśli dostawa towaru nastąpiła za pobraniem zwrot płatności nastąpi na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego.

§ 12. Podstawowe zasady ochrony danych osobowych

 1. Przed złożeniem zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep jego danych osobowych wprowadzonych do formularza rejestracyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., Poz. 1182 ze zm.).
 2. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy i prowadzenia dokumentacji księgowej.
 3. Kupujący może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep w celach marketingowych.
 4. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, może żądać ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 5. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Michał Skrobiranda i Anna Skrobiranda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AMS Michał Skrobiranda Anna Skrobiranda spółka cywilna.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych Sklep wdrożył w dniu 04 listopada 2015 r. Politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym sklepu internetowego „piekna-sztukateria.pl”.

§ 13. Polityka wykorzystywania plików cookies

 1. Pliki cookies stosowane przez stronę internetową Sklepu nie przechowują żadnych danych osobowych Kupującego.
 2. Strona internetowa Sklepu nie zapisuje w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Podmiotem zamieszczającym w komputerze Kupującego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sklep.
 4. Sklep wykorzystuje również statystyki odwiedzin Google Analitycs, służące do monitorowania odwiedzin strony internetowej Sklepu. Aplikacja Google Analitycs zapisuje własne pliki cookies.
 5. Pliki cookies są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  1. tworzenia statystyk korzystania ze strony internetowej Sklepu, celem optymalizacji struktury i zawartości strony;
  2. utrzymania sesji Kupującego, w celu braku konieczności logowania do konta po zmianie przeglądanej podstrony;
  3. dostosowania zawartości oraz ustawień aplikacji do preferencji Kupującego;
  4. usprawnienia funkcjonowania aplikacji poprzez rejestrację pojawiających się błędów.
 6. W ramach aplikacji stosowane są dwa typy plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, przechowywane w komputerze Kupującego do czasu wylogowania z konta. Pliki cookies „stałe” przechowywane są w komputerze Kupującego przez okres wskazany w parametrach tych plików albo do chwili ich usunięcia.
 7. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania w komputerze oraz unikalny numer.
 8. Kupujący może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies w przeglądarce internetowej, w szczególności zrezygnować z zapisywania plików cookies w komputerze.
 9. Szczegółowe informacje o sposobach obsługi plików cookies są udostępnione w ustawieniach przeglądarki internetowej oraz w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 10. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na dostępność niektórych funkcji strony Sklepu.

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy:
  1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., Poz. 121 ze zm.);
  2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., Poz. 1422 ze zm.);
  3. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. Poz. 827);
  4. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., Poz. 1182 ze zm.);
  5. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014, Poz. 243 ze zm.).
 2. Sklepowi przysługuje prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie.
 3. W przypadku zmiany regulaminu, na stronie internetowej Sklepu publikowana jest aktualnie obowiązująca i ujednolicona treść regulaminu.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 02 listopada 2015 r. do odwołania.